Συστήματα ποιότητας
Συστήματα ποιότητας

​​​​​​​​​​​Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Το Νομ​​ισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) παράγει προϊόντα ασφαλείας υψηλής ποιότητας. Για να το επιτύχει αυτό, εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χρησιμοποιεί εξοπλισμό αιχμής και απασχολεί εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Π​αράλληλα, διεξάγει αυστηρούς οπτικούς και εργαστηριακούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης ως και το τελικό προϊόν, ακολουθώντας τα πιο ενημερωμένα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.

Από τ​​ο 2002, το Νομ​​ισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, βασισμένο στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001, και είναι πιστοποιημένο από τον εθνικό φορέα πιστοποίησης για τη δραστηριότητα «Εκτυπώσεις ασφαλείας και παραγωγή κερμάτων και μεταλλίων».

Από το 2018​​ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με την πιο επικαιροποιημένη έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015.

Επιπ​​λέον, το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) είναι διαπιστευμένος προμηθευτής του Ευρωσυστήματος.

.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Στ​​ο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ) θέτει σε προτεραιότητα το σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παρακολου​θεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο και εφαρμόζει πιστά την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Επιδιώκ​ει να πρωτοπορεί στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του και την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Συμμετέχει​ ενεργά σε μελέτες που εκπονεί το Ευρωσύστημα σχετικά με τις επιπτώσεις των προϊόντων του στο περιβάλλον και τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Ενθαρρύνει την επαναχρη​​σιμοποίηση των υλικών και ανακυκλώνει ή αξιοποιεί το σημαντικότερο μέρος των αποβλήτων που παράγει.

Με​​ γνώμονα την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων του, αλλά και των καταναλωτών, στρέφεται ολοένα και περισσότερο στη χρήση υλικών φιλικών στον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον.

Από το 2010 εφαρμόζει ένα ενοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιημένο από τον εθνικό φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τις πιο επικαιροποιημένες εκδόσεις των προτύπων ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 αντίστοιχα.​​​